Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Aanpassing pachtprijzen 2017

Onlangs zijn de maximale pachtprijzen voor 2017 vastgesteld. Deze worden per 1 juli a.s. van kracht waardoor het mogelijk is om per eerstvolgende vervaldatum de pachtprijzen aan te passen. De verschillen per regio zijn wederom groot. In tegenstelling tot vorig jaar is er in alle regio’s sprake van (forse) dalingen.

De jaarlijkse pachtprijsaanpassing is sinds 2007 gebaseerd op het “opbrengend vermogen” van de grond. Hierbij wordt door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en het Wageningen Universiteit- en Researchcentrum (WUR) gekeken naar de verdiensten in de landbouw in een bepaalde regio over een periode van 5 jaar. Op basis van deze gegevens berekent het LEI per regio nieuwe maximum pachtprijzen; de regionorm.

Voor reguliere pachtcontracten geldt per regio een percentage voor daling van de pachtprijs. Deze percentages variëren van -23% tot – 4%.

Als extra regel geldt sinds 2009 dat de pachtprijs na verlaging niet lager mag zijn dan 90% van de regionorm. De 90% regel is van toepassing op contracten die zijn afgesloten voor 2007.

Voor nieuwe reguliere pachtovereenkomsten van na 2007 geldt de regionorm als bodem.

Hieronder vindt u een overzicht per regio.

Regio Regionorm 2016 (€/ha.) Veranderpercentage (%)
Bouwhoek en Hogeland 836,– -19
Veenkoloniën en Oldambt 806,– -8
Noordelijk weidegebied 901,– -12
Oostelijk veehouderijgebied 815,– -7
Centraal veehouderijgebied 756,– -16
IJsselmeerpolders 1.118,– -6
Westelijk Holland 775,– -16
Waterland en Droogmakerijen 527,– -21
Hollands/Utrechts weidegebied 1.043,– -11
Rivierengebied 986,– -13
Zuidwestelijk akkerbouwgebied 667,– -23
Zuidwest-Brabant 816,– -4
Zuidelijk veehouderijgebied 901,– -7
Zuid-Limburg 977,– -10

 

Van belang is dat betreffende pachtprijsverlagingen van rechtswege zijn opgelegd en uitsluitend gelden voor reguliere pachtovereenkomsten.

Aangezien er vanaf 2011 een jaarlijkse aanpassing plaatsvindt, zal de volgende herziening medio volgend jaar bekend worden.

Heeft u het beheer van uw bezittingen reeds ondergebracht bij KKG, dan vindt aanpassing automatisch plaats.

Voert u zelf het beheer over uw bezittingen en heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of over vastgoedvraagstukken in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de rentmeester in uw regio.