Kantoor der Kerkelijke Administraties, de administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen.

De Weg Mijdrecht (Evangelisch Centrum)

logoVPE RSIN/fiscaalnummer: 853134893

 

Statutaire naam: De Weg Mijdrecht (Evangelisch Centrum)

 

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

 

RSIN/fiscaal nummer 853134893
(registratienummer VPE) 101209

Contactgegevens

Postadres:
Straatnaam en nummer: Koperwiekstraat 2
Postcode en woonplaats: 3652 LS  WOERDENSE VERLAAT
Telefoonnummer: 0297-255439
E-mailadres: info@deweg.net
Website: www.deweg.net

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Ons doel is om mensen te leiden naar een ontmoeting met God en Zijn Bovennatuurlijke kracht te ervaren, waardoor redding en herstel plaatsvindt.

Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.deweg.net

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers  over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en Lasten

Begroting 2015

Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

Baten
1. Opbrengsten uit bezittingen €         150 €           50 €         152
2. Bijdragen gemeenteleden €    78.000 €    90.129 €    80.877
3. Subsidies en overige bijdragen van derden €         500 €           50 €         524
Totaal baten €    78.650 €    90.229 €    81.553
       
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) €    31.400 €    34.895 €    38.746
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €      4.200 €      4.930 €      4.109
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €      2.175 €    10.712 €      3.933
7. Lasten kerkelijke gebouwen €    29.500 €    29.221 €    29.617
8. Overige salarissen/ onkostenvergoedingen €      3.500 €      5.688 €      2.110
9. Lasten beheer en administratie €      3.175 €      2.819 €      3.661
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen €      3.050 €      3.866 €         865
Totaal lasten €    77.000 €    92.131 €    83.041
       
       
Resultaat (baten – lasten) €      1.650 €   – 1.902 €   – 1.488

 

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc.