Kantoor der Kerkelijke Administraties, de administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen.

Pinkstergemeente Ruach Wormerveer

logoVPE RSIN/fiscaalnummer: 818572930

 

Statutaire naam: Pinkstergemeente Ruach Wormerveer

 

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

 

RSIN/fiscaal nummer 818572930
(registratienummer VPE) 101112

Contactgegevens

Postadres:
Straatnaam en nummer:  Noorderstraat 7
Postcode en woonplaats: 1521 KA  WORMERVEER
Telefoonnummer: 075-6311356
E-mailadres: secretaris@pgruach.nl
Website: www.pgruach.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

We willen met elkaar, jong en oud, de Here dienen, elkaar ontmoeten en samen ons geloof beleven. Wij geloven dat Jezus gewild heeft dat iedereen, die Hem wil volgen, zich moet laten dopen, oftewel onderdompelen in water. Verder geloven wij dat iedere gelovige ook de Heilige Geest ontvangen kan.

Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.pgruach.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers  over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en Lasten

Begroting 2015

Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

Baten
1. Opbrengsten uit bezittingen €      7.050 €      6.042 €      8.336
2. Bijdragen gemeenteleden €    92.600 €    83.862 €  102.755
3. Subsidies en overige bijdragen van derden €              - €              - €         370
Totaal baten €    99.650 €    89.904 € 111.461
       
Lasten      
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) €    16.200 €      6.478 €    16.212
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €    17.560 €    15.557 €    12.465
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €    21.750 €    30.273 €    20.653
7. Lasten kerkelijke gebouwen €    31.110 €    37.419 €    76.834
8. Overige salarissen/ onkostenvergoedingen €              - €              - €              -
9. Lasten beheer en administratie €      1.750 €      3.171 €      4.629
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen €      5.550 €    20.742 €      7.024
Totaal lasten €    93.920 €  113.640 €  137.817
       
       
Resultaat (baten – lasten) €      5.730 €  - 23.736 €  - 26.356

 

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc.