Kantoor der Kerkelijke Administraties, de administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen.

Pinkstergemeente Immanuël Haarlem

logoVPE RSIN/fiscaalnummer: 809391533

 

Statutaire naam: Pinkstergemeente Immanuël Haarlem

 

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

 

RSIN/fiscaal nummer 809391533
(registratienummer VPE) 101021

Contactgegevens

Postadres:
Straatnaam en nummer: Medanstraat 32-34
Postcode en woonplaats: 2022 PH  HAARLEM
Telefoonnummer: 023-5364249
E-mailadres: secretariaat@pgimmanuel.nl
Website: www.pgimmanuel.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

PGI heeft tot doel de prediking van Gods onfeilbaar Woord, het dienen en vereren van God, zowel gezamenlijk als door haar leden afzonderlijk en het dienen van de naaste.

Dit doel wordt bereikt door:

  • het houden van samenkomsten;
  • het geven van godsdienstonderwijs;
  • het actief betrokken zijn in diverse vormen van maatschappelijke zorgverlening in en buiten Haarlem.

Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur, de oudstenraad, bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast 2 oudsten. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.pgimmanuel.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers  over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en Lasten

Begroting 2015

Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

Baten
1. Opbrengsten uit bezittingen €      4.800 €      5.235 €    25.925
2. Bijdragen gemeenteleden €  177.000 €  148.145 €  152.740
3. Subsidies en overige bijdragen van derden €              - €              - €              -
Totaal baten €  181.800 €  153.380 €  178.665
       
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) €    64.800 €    64.800 €    43.135
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €    29.200 €    19.070 €    13.535
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €      4.000 €      3.800 €      3.625
7. Lasten kerkelijke gebouwen €    50.000 €    39.445 €    59.525
8. Overige salarissen/ onkostenvergoedingen €    47.100 €    47.145 €    52.648
9. Lasten beheer en administratie €      6.300 €      1.790 €      2.100
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen €              - €              - €              -
Totaal lasten €  201.400 €  176.050 €  174.568
       
       
Resultaat (baten – lasten) €  - 19.600 €  - 22.670 €      4.097

 

 

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc.