Kantoor der Kerkelijke Administraties, de administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen.

Vluchtheuvel Kerkgenootschap De Pinksterzending

logoVPE RSIN/fiscaal nummer 809955039

 

Statutaire naam: Vluchtheuvel Kerkgenootschap De Pinksterzending

 

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaal nummer 809955039 (registratienummer VPE) 101008

Contactgegevens

Postadres: Straatnaam en nummer: Dennenweg 100 Postcode en woonplaats: 6823 MS Arnhem Telefoonnummer: 026-4435476 E-mailadres: info@vluchtheuvel.orgWebsite: www.vluchtheuvel.org

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Het doel van het kerkgenootschap is het vervullen van de opdracht van Jezus Christus zoals onder meer vermeld in Mattheüs 28 de verzen 18 tot en met 20. Het tracht dit doel te bereiken door: evangelisatie, het houden van gemeentelijke samenkomsten, de bediening van sacramenten, het geven van Godsdienstonderwijs, het bevorderen van de uitzending van evangelisten en zendelingen in binnen‑ en buitenland, het uitgeven van geschriften en door andere daartoe geëigende middelen. Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weer gegeven op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester en indien van toepassing daarnaast oudsten. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.vluchtheuvel.org

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers  over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en Lasten

Begroting 2015

Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

Baten
1. Opbrengsten uit bezittingen €              - €              - €      1.100
2. Bijdragen gemeenteleden €    66.184 €    72.118 €    51.744
3. Subsidies en overige bijdragen van derden €              - €              - €              -
Totaal baten €    66.184 €    72.118 €    52.844
       
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) €    23.720 €    19.470 €    22.371
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €    10.940 €      6.112 €      4.887
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €      5.400 €      2.290 €      2.591
7. Lasten kerkelijke gebouwen €    18.300 €    59.469 €    17.496
8. Overige salarissen/ onkostenvergoedingen €      6.500 €      7.208 €      5.815
9. Lasten beheer en administratie €      1.324 €      1.246 €         487
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen €              - €         903 €              -
Totaal lasten €    66.184 €    96.698 €    53.647
       
       
Resultaat (baten – lasten) €              - €  - 24.580 €       – 803

 

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc. ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc.  ad 3 Alles wat van derden binnenkomt  ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen  ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen  ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc. ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d. ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten  ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc  ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc.