Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Subsidieaanvraag voor monumentale (kerk)gebouwen volledig voor u geregeld!

Wilt u weten wat de toekomstige mogelijkheden van uw kerkgebouw zijn?

 

Soms is herbestemming van uw kerkgebouw helaas onvermijdelijk. Na jarenlang kerkelijk gebruik is het vaak lastig om te bepalen wat de andere mogelijkheden van uw gebouw zijn. Een vraag die we veel tegenkomen is of het mogelijk is om een ‘verantwoorde bestemming’ aan het kerkgebouw te geven en of het mogelijk is om daarnaast nog religieuze activiteiten in het gebouw te ontplooien. Ook het bepalen van een juiste organisatiestructuur en het vinden van de juiste partners die het risico willen dragen, blijkt in de praktijk ingewikkeld.

Ook dit jaar stelt de rijksoverheid weer subsidie beschikbaar om hier door middel van een nader uit te voeren onderzoek meer inzicht in te krijgen. Vanaf 1 oktober t/m 30 november a.s. kunt u namelijk weer subsidie aanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming van uw kerkgebouw. Deze regeling is bedoeld voor een monumentaal of beeldbepalend/karakteristiek kerkgebouw dat (in de toekomst) niet meer primair voor religieuze functies zal worden gebruikt of al niet meer in gebruik is.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vergoedt maar liefst 70% van de gemaakte onderzoekskosten.

Dit is dus uw kans om betaalbaar onderzoek te laten doen en de mogelijkheden te laten onderzoeken.

De haalbaarheidsonderzoeken kunnen betrekking hebben op een breed spectrum aan onderwerpen:

 • onderzoek naar nieuwe gebruiksmogelijkheden van het gebouw (al dan niet in combinatie met het kerkelijk gebruik);
 • onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden van het gebouw;
 • cultuurhistorisch, architectuurhistorisch of bouwhistorisch onderzoek;
 • onderzoek naar de bouwkundige staat;
 • taxaties ten behoeve van de waardebepaling bij verkoop of overdracht;
 • onderzoek naar de financiële haalbaarheid van herbestemmen (investeringsraming, exploitatieopzet en marktconsultatie);
 • procesgericht onderzoek (overleg met omwonenden, gemeente e.d.).

 

Nauwe samenwerking

Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) en KAAder kerkadvies werken nauw samen om u zo breed mogelijk van dienst te zijn. Wij kunnen bovenstaande haalbaarheidsonderzoeken voor u verzorgen en hiermee u volledig òntzorgen. De marktkennis van KKG en de ruimtelijke kennis van KAAder kerkadvies vullen elkaar daarin goed aan. Beiden kennen de kerkelijke wereld van binnenuit; dit alles maakt het onderzoeksresultaat tot een echt integraal en uniek product.

Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid of meer informatie willen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij kunnen de subsidieaanvraag geheel voor u verzorgen.

Let op: uiterlijk 30 november 2017 moet de aanvraag ingediend zijn dus begin op tijd!

 

Volledige subsidieregeling

De volledige subsidieregeling vindt u hier. Voldoet uw gebouw niet aan de criteria van de subsidieregeling maar herkent u zich wel in (een deel) van de vraagstukken? Neem ook dan gerust contact met ons op, zodat we samen kunnen bepalen wat we voor u kunnen betekenen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gijsbert Geluk
Kantoor der Kerkelijke Goederen

Kantoor der Kerkelijke Goederen
T (06) 38 55 52 22
E g.geluk@kkgkka.nl
www.kkgkka.nl

 

Alwin Kaashoek
KAAder kerkadvies

KAAder kerkadvies
T (06) 24 49 18 48
E info@kaader.nl
www.kaader.nl

 

KerkSupport in de media: RD 2 mei 2017

KerkSupport biedt kerken helpende hand

 

Reformatorisch Dagblad | 2 mei 2017
Van een medewerker

AMERSFOORT. KKG Adviseurs,een stichting zonder winstoogmerk die diensten verleent aan onder andere kerken, constateert een stijging van het aantal kerkelijke gemeenten dat financieel in de problemen komt. Daarom is de organisatie begonnen met KerkSupport, dat zulke gemeenten wil ondersteunen.

In ruim een maand tijd kreeg hij te maken met vier gemeenten die het moeilijk hebben, zegt Gijsbert Geluk, directeur van KKA, KKG en KKG Adviseurs in Amersfoort, drie stichtingen onder één bestuur die zich bezighouden met het beheer van kerkelijk vastgoed en kerkelijke administratie in de breedste zin van het woord.

De gevolgen van kerkverlating worden steeds zichtbaarder, stelt Geluk. Alle vier de gemeenten vroegen om hulp. Eén ervan was eigenlijk te klein geworden om zelfstandig te kunnen blijven bestaan en zocht naar samenwerking met een andere gemeente. De andere gemeenten hadden te weinig inkomsten om in de toekomst te kunnen voortbestaan. Ze wilden hun beleid aanpassen om het hoofd boven water te kunnen houden, eventueel door het afstoten van gebouwen.

KKG Adviseurs ziet dat steeds meer gemeenten het niet zelf meer aankunnen, aldus Geluk. Als ze met commerciële partners in zee gaan voor advies, kan dat veel kosten. Zijn organisatie heeft een plan gemaakt om deze gemeenten „effectief en zo goedkoop mogelijk te hulp te komen.” Dat gebeurt door middel van KerkSupport, dat hen helpt om een goede afweging te maken. „Het idee is gelanceerd tijdens de Kerkenbeurs medio maart. De komende tijd komen er advertenties in diverse bladen om meer bekendheid te krijgen.”

Het team van KerkSupport bestaat uit dertien personen. De meesten werken bij een van de drie organisaties, maar er zijn ook externe deskundigen aangetrokken, onder wie Jan Boer, gemeenteadviseur bij Kerkvitaal, Alwin Kaashoek, stedenbouwkundige van KAAder Kerkadvies, Cor Schaap, kerkcoach van Bureau Meerzijdig, en gemeenteadviseur Jenneke Span. Daarnaast onderhoudt KerkSupport meer informele contacten met deskundigen.

De mensen van KerkSupport begeleiden, al naar gelang de vraag, een onderdeel of een heel traject, tot en met de verkoop van het kerkgebouw. Geluk: „De kerkverlating is triest. Het is van belang om de goede keuzes te maken, om zo te kunnen blijven functioneren als gemeente.”

>> Meer weten over KerkSupport? Kijk hier!

 

KKG, de vastgoedspecialist

Op dit moment beheren wij – het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) – ca. 12.500 ha. agrarisch vastgoed en ca. 400 panden van kerken en daaraan gelieerde instellingen door het hele land.

Jaarlijks groeit onze beheerportefeuille met zo’n 5%. Steeds meer kerken besluiten om het beheer van hun vastgoed uit te besteden. Dit is onder andere het gevolg van de terugloop van expertise binnen de eigen gelederen en de zorg aangaande de continuïteit van het beheer.

Wisselingen binnen de colleges volgen elkaar in rap tempo op, waarbij het lastig is nieuwe mensen te vinden die affiniteit hebben met vastgoed. Daarnaast is het zo dat met name binnen colleges van kerkrentmeesters een beweging op gang komt waarbij men zich meer wenst te focussen op de kerntaak.

Beheer uitbesteden

Wanneer u overweegt het beheer uit te besteden, is KKG een logische keuze. Ons kantoor beschikt namelijk over vijf ervaren rentmeesters met een landelijke dekking. Onze rentmeesters spreken “de taal van de kerk”.

Ons kantoor voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • Kadastrale recherche naar de bezittingen van het betreffende college
 • Pachters bezoeken plus verslaglegging daarvan
 • Actualiseren van de pachtovereenkomsten
 • KKG is het eerste aanspreekpunt voor de pachters
 • KKG adviseert het college; de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij het college
 • Debiteuren bewaking
 • Contractbewaking waarbij pachtverhogingen automatisch worden doorgevoerd en u tijdig wordt geattendeerd op het aflopen van contracten

Als relatie krijgt u een rekening-courant verhouding met ons kantoor, waarbij wij nota’s voor waterschaps- en ruilverkavelingslasten controleren, betalen en voor zover mogelijk doorberekenen aan de pachters. KKG heeft een volledig geautomatiseerde contractadministratie waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest recente software. Daarnaast hebben wij de beschikking over een digitaal archiefsysteem. Hierdoor zijn belangrijke stukken altijd op zeer korte termijn op te vragen.

Kortom: uw college wordt volledig ontzorgd!

 

Naast het beheer van vastgoed bieden wij de volgende diensten aan:

 • Taxatie van kerkelijk vastgoed
 • Bemiddeling bij aan- en verkoop van kerkelijk vastgoed
 • Taxatie van landelijk vastgoed
 • Belegging in landelijk vastgoed
 • Vertegenwoordiging in landinrichtingsprojecten en vrijwillige kavelruilprojecten
 • Vertegenwoordiging in onteigeningszaken
 • Vertegenwoordiging bij juridische geschillen

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het uitbesteden van het beheer aan KKG, neem dan contact op met de rentmeester in uw regio.

Tijdelijke verhuur pastorie of kosterswoning

Als u uw pastorie of kosterswoning wilt verhuren, dan kunt u tegenwoordig gebruikmaken van een kortdurend huurcontract.

Kortdurende verhuur houdt het volgende in:

 • Duur 0 – 2 jaar (maximaal 1 contract)
 • Geen voorwaarden
 • Huurprijs kunt u zelf bepalen, tenzij huurprijs lager is dan € 710,68
 • Tussentijds opzeggen verhuurder: nee
 • Tussentijds opzeggen huurder: ja

Hoe zit het met huurbescherming?

Voor verhuur op basis van een kortdurend huurcontract geldt geen uitgebreide huurbescherming zoals bij normale verhuur. Aan het einde van het huurcontract moet de huurder de woning verlaten.

Verlaat de huurder niet op tijd de woning, dien dan bij de rechter een verzoek tot ontruiming in. Anders wordt de huurovereenkomst gezien als een overeenkomst met huurbescherming, waardoor het nog lastiger wordt om de huurder uit het huis te krijgen.

Bij een kortdurend contract van maximaal twee jaar moet de verhuurder een tot drie maanden van tevoren de huurder schriftelijk op de hoogte stellen dat de huur binnenkort eindigt.

Wie of wat bepaalt de huurprijs?

U mag, als woningeigenaar, zelf bepalen hoeveel u vraagt als de huurprijs boven de liberalisatiegrens van € 710,68 ligt. Bij een lagere huurprijs moet de hoogte bepaald worden aan de hand van het woningwaarderingsstelsel.

Als de gevraagde huurprijs boven de liberalisatiegrens uitkomt, heeft de huurder zes maanden de mogelijkheid om een beoordeling te vragen aan de huurcommissie.

De rentmeester van KKG in uw regio kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van een overeenkomst voor tijdelijke verhuur of u deskundig advies geven.

Subsidie voor monumentale (kerk)gebouwen!

Bent u op zoek naar mogelijkheden om uw gebouw intensiever en breder te gebruiken en te exploiteren? Wilt u uw gebouw afstoten en weten wat de herbestemmingsmogelijkheden zijn?

 

Dit jaar is er opnieuw subsidie beschikbaar voor uw monumentale (kerk)gebouw!

De minister heeft vanwege het succes van de regeling besloten om deze te verlengen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt deze subsidie beschikbaar voor onderzoeken naar de haalbaarheid van een herbestemming of breder gebruik van monumenten en beeldbepalende panden. De Rijksdienst vergoedt maar liefst 70% van de gemaakteonderzoekskosten.

Betaalbaar onderzoek

Dit is dus uw kans om betaalbaar onderzoek te laten doen. De subsidie geldt bijvoorbeeld voor een monumentaal kerkgebouw dat iedere week dienst doet als kerk, maar dat breder gebruikt moet gaan worden – voor bijvoorbeeld concerten of tentoonstellingen – om het gebouw in de toekomst als kerk te kunnen behouden. De regeling geldt ook voor (leegstaande) gebouwen waarvoor een nieuwe bestemming nodig is.

Haalbaarheidsonderzoeken

De haalbaarheidsonderzoeken kunnen betrekking hebben op een breed spectrum aan onderwerpen:

 • onderzoek naar nieuwe gebruiksmogelijkheden van het monument (al dan niet in combinatie met het kerkelijk gebruik)
 • onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden van het gebouw
 • cultuurhistorisch, architectuurhistorisch of bouwhistorisch onderzoek
 • onderzoek naar de bouwkundige staat
 • taxaties ten behoeve van de waardebepaling bij verkoop
 • onderzoek naar de financiële haalbaarheid van herbestemmen (investeringsraming, exploitatieopzet en marktconsultatie)
 • procesgericht onderzoek (overleg met omwonenden, gemeente e.d.)

Samenwerking

KKG en KAAder kerkadvies werken nauw samen om u zo breed mogelijk van dienst te zijn. Wij kunnen daarom bovenstaande haalbaarheidsonderzoeken allemaal voor u verzorgen. De marktkennis van KKG en de ruimtelijke kennis van KAAder kerkadvies vullen elkaar daarin goed aan. Beiden kennen de kerkelijke wereld van binnenuit; dit alles maakt het onderzoeksresultaat tot een echt integraal en uniek product.

Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid of meer informatie willen, neem dan contact met ons op. De volledige subsidieregeling vindt u op onze websites.

Wij kunnen de subsidie uiterlijk tot eind november voor u aanvragen.

 

Vriendelijke groet,

 Kantoor der Kerkelijke Goederen  KAAder kerkadvies
Gijsbert Geluk
T 06 38 55 52 22
E g.geluk@kkgkka.nl
www.kkgkka.nl
Alwin Kaashoek
T 06 24 49 18 48
E info@kaader.nl
www.kaader.nl

 

 

Jongste regiokantoor heet u welkom

Aan alle kerkrentmeesters en diakenen in de provincie Drenthe en huidige relaties van KKA Regiokantoor Emmen

 

UITNODIGING
voor donderdag 9 juni 2016
in Emmen

 

Geachte colleges van kerkrentmeesters en diakenen,

Begin 2016 heeft het Kantoor der Kerkelijk Administraties haar nieuwe regiokantoor in Emmen geopend. Samen met het kantoor in Drachten vormen beide kantoren nu het KKA kantoor Noord-Nederland.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd in de Voorhof Kerk, Statenweg 2, 7824 CX in Emmen om nader met ons kennis te maken. Om 19.15 uur staat de koffie/thee klaar. Vanaf 19.30 uur willen wij u meer over onze dienstverlening vertellen.

Op deze avond zullen wij u o.a. op de hoogte brengen van de mogelijkheden van ons salarisbureau, de ontwikkeling op het gebied van pacht- , grondzaken en kerkgebouwen. Tevens een toelichting over begraafplaatsenadministraties, financiële administraties en overige dienstverlening.

Wij ontmoeten u graag op 9 juni aanstaande. Wilt u bij deze avond aanwezig zijn dan horen wij dat graag vóór 2 juni van u. U kunt dit doen via de mail: jj.slagter@kkgkka-emmen.nl of via een telefoontje naar (0591) 62 61 10.

Ik ontmoet u graag de 9de juni!

Met vriendelijke groeten,

Gijsbert Geluk
Directeur KKA-KKG

 

Zie hier de uitnodigingsbrief die wij onlangs verstuurden

Obligaties zonder rendement!

Kerken met bezit beleggen nogal eens in obligaties en dan vooral staatsobligaties. In de jaren 90 van de vorige eeuw en de beginjaren van deze eeuw leverde dat een mooi rendement op. Zeker als je dat vergelijkt met de renteniveaus waarvoor staatsobligaties nu worden uitgegeven.

Een groot deel van de nog uitstaande obligaties die in het verleden zijn uitgegeven, hebben door de renteontwikkeling en het beleid van de ECB bijna geen of zelfs een negatief rendement als die nu zouden worden aangekocht. Een voorbeeld zijn de in 1993 uitgegeven obligaties door de Nederlandse staat met een couponrente van 7,5% en een looptijd van 30 jaar. Op basis van de koers van 5 februari zou dat een effectief rendement opleveren van 0,03% (bron Het Financiële Dagblad d.d. 5 februari 2016).

Rendement?

Niet vreemd dat sommige kerkrentmeesters zich afvragen: wat moeten we nu met die obligaties? Als je nu verkoopt en het geld op een internetspaarrekening plaatst, is het rendement direct hoger. Alleen, voor hoe lang dat hogere renteniveau dan geldt, is moeilijk te zeggen. Maar de afweging is begrijpelijk. Het geld stallen op een spaarrekening levert voorlopig meer op, maar nog steeds erg weinig want het gaat dan om circa 0,5%. De koopkracht van spaargeld neemt af omdat de inflatie hoger is dan de rente.

Alternatieven?

Colleges vragen zich daarom geregeld af of er alternatieven zijn. Hoe kunnen we ons bezit verantwoord beleggen en daarmee de benodigde opbrengst genereren ten behoeve van een sluitende begroting? Zijn er alternatieven? Ja, die zijn er, maar… Vaak gaat het dan over andere vormen van beleggen van het bezit. Het is dan goed om te bepalen of dat wel bij het beleid van de gemeente past. In het algemeen geldt dat beleggen met een speculatief doel niet passend wordt geacht voor een kerk.

Grond

Wij merken dat er een toenemende belangstelling bij kerken is om bijvoorbeeld grond te kopen en dat dan weer in erfpacht uit te geven. Grond is de afgelopen decennia waardevast gebleken en genereert een opbrengst van ongeveer 2,5% per jaar die met indexering iets kan oplopen naar 2,75 à 3%. Maar ook hier geldt de bekende regel dat ‘in het verleden behaalde rendementen geen garantie zijn voor de toekomst’.

Een voordeel van beleggen in grond is dat er geen onderhoud en dergelijke gepleegd behoeft te worden zoals dat wel bij verhuur van onroerend goed het geval is. Als je door de grotere steden wandelt, kom je nog geregeld hofjes tegen die eeuwen geleden door de kerk of diaconie zijn gesticht. Nog steeds worden ze bewoond, nu vaak ondergebracht in een stichting. Wij merken echter nog geen toenemende belangstelling voor verhuurd onroerend goed.

Voor hulp en bemiddeling bij aan- en verkoop van vastgoed zijn wij u graag van dienst. Wilt u hierover van gedachten wisselen, neem dan gerust contact met ons op.

 

G.P. Geluk,
directeur KKG KKA

Denktank moet ‘zwarte gaten’ in kerkelijk landschap voorkomen

Artikel Reformatorisch Dagblad, 19-12-2015 | Foto’s Niek Stam

Symposium van KKG-KKA in Nijkerk – 18 december 2015

Richt een landelijke denktank op om te praten over de „zwarte gaten” in kerkelijk Nederland: plekken op de landkaart waar het Evangelie niet helder meer schijnt. Daarvoor pleitte prof. dr. H. J. Selderhuis gisteren tijdens het symposium van KKG-KKA.

De hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) lanceerde zijn idee tijdens een symposium in Nijkerk. De bijeenkomst in De Schakel was georganiseerd door het Kantoor der Kerkelijke Goederen en het Kantoor der Kerkelijke Administratie (KKG en KKA), die vooral actief zijn binnen gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het symposium werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van directeur H. Wobben.

Virtuele gemeente

Prof. Selderhuis kwam met zijn stelling tijdens een discussie met dr. A. J. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk, over de toekomst van de kerk. Gespreksleider ds. G. de Fijter vroeg hen naar de witte vlekken op de kerkelijke kaart, plaatsen zonder gemeente. Prof. Selderhuis wilde niet spreken van witte vlekken maar van zwarte gaten, omdat daar het licht van het Evangelie niet helder meer schijnt. Hij stelde voor om „met elkaar” op korte termijn een denktank op te zetten om te kijken wat er gedaan kan worden.

Desgevraagd lichtte hij toe dat hij denkt aan een overleggroep van mensen uit verschillende kerkelijke gemeenten en personen die verstand hebben van kerkelijk vastgoed. Dit overleg zou een landelijk karakter kunnen dragen. De hoogleraar zei dat hij zo nodig een voortrekkersrol wil spelen en dat geïnteresseerden bij hem terechtkunnen.

Hij liet nog een andere proefballon op, namelijk een virtuele gemeente van christenen uit allerlei kerken. Het gaat er hierbij om in een bepaalde omgeving de namen van alle christenen in een bestand in te voeren. Hierdoor kunnen christenen in een bepaalde wijk of regio elkaar beter leren kennen en kunnen ze bepaalde zaken, zoals een zangavond, samen organiseren.

Kerkmuren

Dr. Plaisier zei de indruk te hebben dat kerkmuren in onze tijd nog maar weinig betekenis hebben. Hij hoopt dat het zich zal vertalen in een nieuwe manier van samen kerk-zijn.

De scriba van de Protestantse Kerk vindt het een bekrompen manier van denken als de overheid niet langer informatie wil verstrekken aan de kerken over de verhuizing van hun leden. „Hoe kan de overheid het hebben over een participatiesamenleving, waarbij kerken worden ingeschakeld, en tegelijk deze lichte dienstverlening aan de kerken weigeren?”

D66 wil –gesteund door VVD en PvdA– een einde maken aan de zogenoemde SILA-stip die kerkleden hebben in de gemeentelijke basisadministratie. Gemeenten verstrekken gegevens over verhuizing, huwelijk en scheiding van burgers met zo’n digitaal kenmerk aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. De stemming over de motie van D66 staat gepland voor februari.

Er ontstond discussie over het eventueel verhuren of verkopen van een kerkgebouw aan een migrantenkerk. Dr. Plaisier stelde voor om in voorkomende gevallen een kerk zo nodig beneden de maximale prijs te verkopen.

Een kerkrentmeester van de protestantse gemeente Amsterdam adviseerde om tegelijk creatief en commercieel met de gebouwen om te gaan. Zo kan de Keizersgrachtkerk in Amsterdam mede dankzij verhuur behouden blijven voor kerkelijk gebruik.

Ontzorgen

Wobben ging in gesprek met drs. C. de Raadt, vicevoorzitter van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij zei dat de samenwerking tussen KKG/KKA en de VKB steeds beter wordt. ”KerkDialoog”, een vorm van procesbegeleiding, is een gezamenlijk product van beide organisaties. Een gezamenlijk symposium zagen beiden wel zitten.

Maar er blijven verschillen. Wobben zei dat het Kantoor der Kerkelijke Goederen en het Kantoor der Kerkelijke Administratie veel doen om kleine gemeenten te ondersteunen. Als de colleges van kerkrentmeesters in kleine gemeenten niet meer goed bemenst kunnen worden, zou KKG/KKA eventueel taken kunnen overnemen. Drs. De Raadt denkt daar anders over. „Ontzorgen kan leiden tot het weghalen van verantwoordelijkheid op plaatselijk niveau. De vitaliteit bij de colleges van kerkrentmeesters moet terugkomen.”

KKGKKA-symposium-3467 KKGKKA-symposium-3453 KKGKKA-symposium-3422 KKGKKA-symposium-3409 KKGKKA-symposium-3333 KKGKKA-symposium-3274 KKGKKA-symposium-3269 KKGKKA-symposium-3266 KKGKKA-symposium-3242

KKA-KKG helpt kerk van A t/m Z

De aankoop van landbouwgrond is voor kerken op dit moment de beste belegging, weet Henk Wobben. ‘Ik zou mijn laatste cent uitgeven aan pastoraat.’

 

Halverwege het gesprek slaakt Henk Wobben (66) een zucht en valt even stil. Hij heeft net beleden dat ‘de Here de kerk in stand houdt’. Maar wat hij te zien krijgt bij kerken is niet best. ‘De krimp van de kerk is nog lang niet aan zijn einde. Bij de Protestantse Kerk is geen enkele kentering te zien van de jaarlijkse daling.’ Wobben kan het weten, want hij verdiept zich al bijna twintig jaar in de financiële administratie van plaatselijke gemeenten. Verlies aan leden vertaalt zich direct naar teruglopende financiën. Vrijdag neemt hij afscheid als directeur van KKA/KKG, een bureau dat voor kerken de administratie verzorgt en goederen beheert.

Hier leest u het gehele artikel uit het Nederlands Dagblad van 16 december 2015.

KKG: de vastgoedspecialist

Dat KKG thuis is in het beheer van agrarisch vastgoed is landelijk bekend. Op dit moment beheren wij ca. 12.500 ha. agrarisch vastgoed en ca. 400 panden van kerken en daaraan gelieerde instellingen door heel het land.

Brede expertise: taxatie en advisering

Wat minder bekend is dat KKG een veel bredere expertise heeft. Met name de laatste jaren hebben wij ons gespecialiseerd in taxatie en advisering rond kerk(elijke) gebouwen.

Gebleken is dat veel kerken worstelen met gebouwenvraagstukken in de breedste zin van het woord. Bij advisering rond deze vraagstukken is van groot belang dat er op vertrouwd kan worden dat u een objectief advies krijgt van een specialist. Inmiddels zijn door ons kantoor al meer dan 200 kerk(elijke) gebouwen, verdeeld over het hele land, getaxeerd en is advies uitgebracht over het vervolgtraject.

Objectieve specialist

KKG mag zich dus met recht een specialist op dit gebied noemen. Daarnaast bent u verzekerd van een objectief advies, aangezien wij uitsluitend werken voor kerken en dus nooit voor derden.

Kortom: heeft u binnen uw gemeente te maken met vraagstukken rond kerk(elijke) gebouwen neem dan contact op met de gebouwenspecialist in uw regio.